عسل محمدی، فعال مدنی: شهادت درباره شکنجه اسماعیل بخشی

دادستان کل بر اساس «تحقیقات قوه قضائیه» ادعا کرد که شکنجه اسماعیل بخشی از اساس دروغ است. عسل محمدی که در اطلاعات اهواز زندانی بوده، شهادت داد که این کارگر شکنجه شده.