نخست‌وزیر بریتانیا از نمایندگان مجلس عوام خواست «به ‌خاطر کشور» از توافق میان دولت او و اتحادیه اروپا در موضوع برگزیت حمایت کنند. ترزا می‌به نمایندگان مجلس عوام هشدار داد که چنانچه آن‌ها به توافق دولت او با اتحادیه اروپا رأی ندهند دو گزینه بیشتر باقی نمی‌ماند: یا بریتانیا می‌بایست در این صورت بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شود و یا اینکه از خروج از اتحادیه اروپا صرف‌نظر کند. سه‌شنبه ۱۴ ژانویه/ ۲۴ دی مجلس عوام توافق دولت می‌با اتحادیه اروپا را به رأی می‌گذارد. اگر مجلس عوام توافق برگزیت را رد کند، نخست‌وزیر بریتانیا سه روز کاری مهلت دارد تا طرح بدیلی را به نمایندگان ارائه دهد. چنانچه این طرح دوم هم رد شود، آنگاه نخست‌وزیر بریتانیا می‌بایست مذاکرات با اتحادیه اروپا را از سر گیرد. بریتانیا باید ۲۹ مارس اتحادیه اروپا را ترک کند مگر آنکه نمایندگان به عدم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رأی دهند. ترزا می‌‌ در چارچوب مذاکرات برگزیت با اتحادیه اروپا به این توافق دست یافته بود که در مرزهای ایرلند شمالی با ایرلند جنوبی هیچگونه کنترلی اعمال نشود. ایرلند شمالی بخشی از بریتانیا و ایرلند جنوبی جزو اتحادیه اروپاست.