مدیران بانک سرمایه در نخستین جلسه دادگاه مفاسد اقتصادی حاضر شدند

دادگاه مفاسد اقتصادی درباره ساز و کارهایی که موجب ظهور موسساتی مانند بانک سرمایه می‌شوند سکوت می‌کند