برگزیت: محافظه‌کاران از ترس قدرت‌گیری حزب کارگر به ترزا می‌ رأی اعتماد دادند

دو روز پرهیجان در پارلمان بریتانیا. دیروز اکثریت پارلمان به برنامه خانم ترزای می‌، نخست‌وزیر از حزب محافظه‌کار، رأی منفی داد. امروز اما اکثریت محافظه‌کار او را در سِمَت خود ابقا کرد.