خلیل‌زاد: آمریکا در کنار مردم و دولت افغانستان می‌ماند

طالبان چهارمین دور مذاکرات صلح را تحریم کرده‌اند. نماینده آمریکا در بدو ورود به کابل گفت اگر طالبان خواهان جنگ باشند می‌جنگیم. اگر خواهان صلح باشند مذاکره می‌کنیم.