محل سقوط ماهواره «پیام» مشخص شد

آیا برد «سیمرغ» کافی نبوده و ماهواره در مدار قرار نگرفته یا ماهواره به مدار خود رسیده اما به دلیل نبود میکروموتورهای اصلاح‌کننده‌ از مدار منحرف شده؟ معلوم نیست.