سیاست تازه دفاعی آمریکا با تکیه بر زرادخانه موشکی ایران

ترامپ با اشاره به ماهواره «پیام» سیاست دفاعی آمریکا را از سند پنتاگون فراتر برد. همه شهرهای آمریکا و همه شرکای این کشور می‌بایست از حملات موشکی مصون بمانند.