معنای ناتوانی – اندیشه بر هستی “معلول”

م. مهاجر − ناتوانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟ برخورد قانون با معلولیت چیست؟ چگونه انسان بودن فرد از اهمیت ساقط می‌شود؟