بحران آب‌رسانی به روستاهای بلوچستان

در اثر خشکسالی ۵۰۰ روستا منابع آبی خود را از دست داده‌اند. در اثر بدهی شرکت آب‌ و فاضلاب روستایی #سیستان_و_بلوچستان و آبرسانی به همان روستاهای محدود هم به خطر افتاده.