بازنشستگان فرهنگی و کشوری: شکنجه، مستند دیگر اثر ندارد

گروهی از معلمان و کارمندان بازنشسته در اعتراض به وضع معیشت روزانه و بیمه خود مقابل وزارت کار تجمع کردند. معترضان خواهان آزادی معلمان زندانی شدند.