نماینده آمریکا در شورای امنیت: هدف اجلاس لهستان تخریب ایران نیست

در جلسه شورای امنیت، نماینده روسیه و نماینده آمریکا بر سر ایران و اجلاس لهستان باهم بحث کردند. نماینده روسیه پرسید چرا ایران به این اجلاس دعوت نشده است؟