سفیر سابق ایران در آلمان: باید مراقب اقدامات خودسرها در خارج از ایران بود

علی ماجدی عملیات تروریستی در خاک دانمارک، هلند و فرانسه و جاسوسی در آلمان را به نیروهای «خودسر» داخلی و مخالفان برجام نسبت داده است.