فرانسه، ایران را به تحریم اقتصادی تهدید کرد

ژانو ایو لودریان قبل از اعلام رسمی ساز و کار ویژه توسط اتحادیه اروپا و ارسال ماهواره بعدی ایران به فضا نسبت به شکست مذاکرات با ایران درباره برنامه موشکی سپاه هشدار داد.