طرح کودک همسری: کشمکش‌های سیاسی بر سر یک مسئله اجتماعی

مخالفان ممنوعیت ازداوج کودکان تا به حال با تهدید و ارعاب مانع تصویب قانون شده‌اند. یک نماینده مجلس می‌گوید: مخالفان مسئله اجتماعی را به یک امر سیاسی و امنیتی تبدیل کرده‌اند.