یکی دیگر از شخصیت‌های نظام شکنجه: “صبحی”، رئیس زندان گوهردشت

ایرج مصداقی – مرتضی صالحی با نام مستعار “صبحی”، مرید اسدالله لاجوردی و از شاگرد اول‌های مکتب او در زندانبانی، از شخصیت‌های شخیص نظام شکنجه است. گزارشی درباره او و یکی از برادرانش.