دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی، علیاکبر عمارتساز، معاون اجرایی سابق مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان را به ۲۵ سال زندان محکوم کرد. محاکمه عمارت‌ساز، ۳ دی‌ماه در شعبه چهارم این دادگاه به‌شکل علنی آغاز شد و پس از ۵ جلسه در ۱۲ دی‌ماه، پایان یافت. علی‌اکبر عمارت‌ساز همچنین به ضبط کلیه اموالی که از طریق غیرقانونی به‌دست آورده و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. او در مورد اتهام پولشویی به جزای نقدی به میزان یک چهارم عوائد حاصل از پولشویی و استرداد درآمد و عوائد حاصل از ارتکاب جرم، و در رابطه با اتهام اختلاس به رد وجه مورد اختلاس و جزای نقدی معادل دو برابر وجه مورد اختلاس محکوم شده است. جعل اسناد بانکی و شناسنامه و کارت ملی، استفاده از اسناد مجعول، تصرف غیرقانونی در اموال توقیف شده، صدور گواهی خلاف واقع، تحصیل مال نامشروع، معاونت در تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت نیز از جمله جرایم او ذکر شده است. حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی در مورد علی‌اکبر عمارت‌ساز قطعی است.