پیش‌نویس طرح «صلح امریکایی» به طالبان رسید

خروج نظامیان امریکا از افغانستان و آتش‌بس داخلی نقطه اختلاف طالبان و فرستادگان امریکا است؛ طالبان می‌گوید: اول خروج نظامیان و بعد آتش‌بس، عکس خواسته امریکا.