سندیکاهای کارگری فرانسه شب همبستگی با کارگران زندانی ایران برگزار می‌کنند

کلکتیو اعلام کرده با تداوم نقض حقوق کارگران ایران و ارعاب و تهدید فعالان صنفی «در کنار سازمان‌های بین‌المللی در درون سازمان جهانی کار» به اقدامات مقتضی دست خواهد زد.