وکیل اسماعیل بخشی از اتهامات جدید علیه موکلش خبر داد

سه اتهام جدید «نشر اکاذیب، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقامات» به اسماعیل بخشی ‌تفهیم شده. او همچنان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم است.