پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی از جیب کارگران

بر اساس طرح مجلس سهم بیمه کارگران از ۷ درصد به ۹ درصد افزایش می‌یابد. حقوق بازنشستگی هم بر اساس میانگین دوره اشتغال و نه دو سال آخر محاسبه خواهد شد.