فروغ تاجبخش، از مادران خاوران، درگذشت

فروغ_جهانبخش از مادران خاوران و مادر انوشیروان لطفی از زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه شصت درگذشت.