اشرف غنی خواهان شرکت دولت افغانستان در مذاکرات صلح شد

رئیس‌جمهوری افغانستان خواهان برگزاری جرگه بزرگ مشورتی درباره صلح شد و گفت طالبان می‌توانند در کابل دفتر سیاسی دایر کنند اما دولت او باید در هر گونه مذاکرات صلحی شرکت داشته باشد.