مولاوردی: آمار ازدواج کودکان رو به افزایش است

معاون سابق امور زنان دولت حسن روحانی گفته موضوع جلوگیری از کودک همسری باید به عنوان یک مطالبه عمومی از طرف همه مردم مطرح شود.