نیروهای دموکراتیک سوریه دو شهرک در شرق فرات را آزاد کردند

شجلة و بغوز در مرز سوریه با عراق از بقایای داعش پاکسازی شد. صدها نفر تسلیم شدند. در بین آن‌ها زنان و کودکان داعشی با تابعیت بریتانیا، فرانسه و کانادا.