تقریباً یک پنجم کودکان جهان در مناطق جنگی رشد می‌کنند

سازمان «نجات کودکان» در گزارش تازه خود گفته است که در سال ۲۰۱۷ در مناطق جنگی و پرتنش جهان ۴۲۰ میلیون کودک زندگی کرده‌اند.