اعتصاب کارگران راه‌آهن چند شهر آذربایجان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها پنجشنبه ۲۵ و جمعه ۲۶ بهمن ادامه یافت. اخباری از ادامه اعتصاب کارگران راه‌اهن مرند و جلفا پنجشنبه ۲۵ منتشر شده است. اعتصاب کارگران راه آهن تبریز و عجبشر نیز که از ۲۳ بهمن آغاز شده روز جمعه ۲۶ بهمن ادامه یافت. کانال‌های تلگرامی کارگران راه‌آهن همچنین از عدم پرداخت ماه‌ها دستمزد کارگران راه‌آهن لرستان خبر داده‌اند. کارگران راه‌آهن که بطور عمده به واسطه شرکت‌های پیمانکاری در راه‌آهن کار می‌کنند ماه‌هاست در اعتراض به تعویق مزدها و عدم امنیت شغلی بطور متناوب اعتصاب می‌کنند.