مهاجرت و تربیت فرزند دوزبانه  

چه بسیار کودکان مهاجری که نه تنها زبان مادری خود را به خوبی یاد نمی‌گیرند، بلکه زبان جامعه‌ میزبان را هم شکسته بسته صحبت می‌کنند. چگونه کودکی دوزبانه تربیت کنیم، بدون اینکه با این مشکلات روبه‌رو شود؟