جنگل‌های بلوط زاگرس در معرض نابودی

افراد سودجو هزار اصله درخت بلوط را در مریوان قطع کرده‌اند.