تجمع خانواده اسماعیل بخشی مقابل دادگستری شوش

خانواده اسماعیل بخشی و جمعی از کارگران در مقابل دادگستری شوش تجمع کردند. آنها خواستار آزادی فوری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شدند.