ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

انقلاب گذشته به چه معنایی آینده ماست؟

محمدرضا نیکفر − در برابر این پرسش قرار گرفتم که اگر با شناخت کنونی به دوره انقلاب برگردم، چه می‌کنم و به دیگران می‌گویم چه کنند. تلاشی برای پاسخ به این پرسش سخت.

در برابر این پرسش قرار گرفتم که اگر با شناخت نظری کنونی به دوره انقلاب برگردم، چه می‌کنم و به دیگران می‌گویم چه کنند. تلاشی برای پاسخ به این پرسش سخت.

از تصویرهای انقلاب

پرسش این است که: اگر در دوره انقلاب آگاهی و تجربه امروزین را داشتم، چه می‌کردم؟ این بازگشت به گذشته، شاید خیالی توصیف شده‌ و تصور  شود که بازبینی خیالین چیزی یکسر متفاوت از تحلیل‌های رایج درباره انقلاب باشد. اما چنین نیست. در نوشته‌ها و بحث‌‌‌های ما انقلاب به عنوان «گذشته معاصر» (اصطلاح راینهارت کوزلک، فیلسوف تاریخ) حضور دارد، همچون رخدادی که در شعاع تأثیر مستقیم آن قرار داریم و می‌توانیم با اگر و مگر درباره آن صحبت کنیم.

انقلاب رخدادی مربوط به گذشته نیست و یا، بنابر اشاره‌ای که شد، تنها گذشته معاصر ما نیست؛ به آینده ما نیز تعلق دارد. و این آینده به عنوان طرح، به عنوان «افق انتظار» (باز هم اصطلاحی از کوزلک) جهت تخیل و آرزو و کنش کنونی ما را هم تعیین می‌کند. بر این پایه من به موضوع عمدتاً از این زاویه می‌پردازم که انقلاب گذشته به چه معنایی آینده ماست.

ما و انقلاب در یک موقعیت تفسیری (به اصطلاح فنی‌تر: موقعیت هرمنوتیکی) قرار داریم: پیش‌فهم ما از انقلاب برمی‌آید و ما با این پیش‌فهم به انقلاب رو می‌کنیم تا آن را بفهمیم. ما درگیر انقلابیم، انقلاب ما را با خود درگیر کرده و همه، حتا به عنوان "ضد انقلاب"، انقلابی هستیم، یعنی آغشته به انقلاب و افتاده در دایره انقلاب. شاه هم در این دایره بود، وقتی گفت صدای انقلاب را می‌شنود؛ و برای خروج از کشور، تصمیمی انقلابی گرفت. حقیقت یا ناحقیقت انقلاب در این گونه تصمیم‌گیری در موقعیت رخ می‌نماید، بنابر یک اصطلاح هرمنوتیکی هایدگری در این Ergriffenheit است، یعنی از این درگیر بودن و متأثر بودن و برانگیخته بودن برمی‌آید. مفهوم (Begriff) انقلاب ریشه در این ادراکِ درگیرِ برانگیخته دارد. هر طرحی که بریزیم، چه برای فهم انقلاب، چه برای بیرون آمدن از دایرهٴ تأثیر آن، و چه برای گشودن یک افقِ انتظارِ تازه، طرحی پیشاپیش ریخته است؛ پیش‌-طرحی است که انقلاب آن را افکنده. از انقلاب گریزی نیست. آنانی که از انقلاب تبری می‌جویند، خود عمیقاً به آن آغشته‌اند. وقتی که سرخوردگی و نفرتشان را به تئوری و برنامه سیاسی تبدیل می‌کنند، باز انقلاب را می‌بینیم که زهرخند می‌زند و از فرازی پرنخوت به آنان می‌نگرد. وقتی از درد می‌نالیم و شکوه و زاری می‌کنیم، داریم به چیرگی درد برخود اعتراف می‌کنیم و موقعیت درگیر بودن و متأثر بودن (Ergriffenheit) را جلوه‌گر می‌سازیم.

آیا می‌توانیم از این وضعیت بیرون آییم؟ می‌توانیم عقدهٴ انقلاب را بگشاییم و خلاص شویم؟

وضعیت ما به حال و روز کسی می‌ماند که نیاز به عقده‌گشایی روانکاوانه دارد. تحلیل گشاینده با رودررویی صورت می‌گیرد، مواجهه‌ای که پدیده در آن حقیقت خود را پدیدار سازد، از حالت یگانه و مرموز درآید و همچون تجربه‌ای در کنار و در جریان و در متنِ تجربه‌های دیگر نگریسته شود.

این گشایش در درجه نخست درگیر شدن با خود است، درگیر شدن با پیش‌داوری‌های خود و موقعیت خود. سطوح درگیری را مشخص کنیم:

 • در سطح تئوریک: اندیشه بر مفهوم انقلاب و جایگاه آن در فکر سیاسی‌،
 • در سطح ریشه‌یابی اجتماعی: اندیشه بر علت انقلاب،
 • در سطح داوری: تفکیک میان علت انقلاب و حکمت انقلاب و قضاوت درباره حکمت آن،
 • و همبسته با همهٴ اینها تعیین جایگاه و موقعیت خود، یعنی انتخاب تاریخی، یعنی اینکه در مسیر کدام جریان تاریخی قرار داریم، پشت سرمان چیست و چه افق انتظاری داریم.

مجموعهٴ اینها آگاهی‌ای بر موقعیت تفسیری ما ایجاد می‌کند که اجازهٴ یک بازبینیِ خوددار و کنترل شده را می‌دهد. این خودداری، خودآگاهی است. در برابر آن از خود گسیختگی‌ای قرار دارد که مبنای آن گمان بر این است که می‌توان به هر شکلی به گذشته، آن هم گذشتهٴ معاصر، بازگشت و به دلخواه آن را بازخواند. خودداری معنایی دوگانه دارد: هم داشتنِ خود است، هم مهارِ خود. این مفهوم می‌تواند عنوانی باشد بر نکتهٴ اصلی در بحث حل مشکل دایره تفسیری (حرکت نوسانی میان موقعیت خود و موضوع).

مسئله مهم دیگری که لازم است در بازگشت و بازخوانی به آن توجه کنیم‌، ناهمخوانی وجود حالیت انقلاب با خودداری است. انقلاب یک حال (Stimmung/mood) است. وقتی درگیر آن هستیم، چه با آن باشیم، چه بر آن، ما را حالی-به-حالی می‌کند. مواجهه با آن همواره حالیت خود را دارد، به قول مارتین هایدگر در تحلیل موقعیت وجودی، رویارویی‌ای است gestimmt. انقلاب ساز ما را این گونه یا آن گونه کوک می‌کند (stimmen). ما نمی‌توانیم ساز خود را به شکلی دلخواه بزنیم و نوای خود را، هر گونه که خواستیم، سر دهیم. وجود ما حال‌مند است، همواره به این حال است یا به آن حال.

بر این قرار در برابر انقلاب خودداری مطلق ناممکن است. این به معنای تسلیم شدن به یک نسبیت‌باوری (relativism) نیست که دیدگاه‌ها را هم‌ارزش و یا همه را یکسر بی‌ارزش می‌کند. خودداری داریم تا خودداری. در همه آن سطح‌های بازرسی و بررسی معیارهایی برای کاوش و دقت و پایبندی به حقیقت وجود دارد.

حقیقت در نهایت همان جهان مشترک است. تحریف آن، انکار وجود چیزی در آن، انکار حقیقت آن است. در جهان اما موضِع (topos) های مختلفی داریم و از این رو همواره نمی‌توانیم هم‌موضع‌ باشیم. اما سه موضع بنیادی‌اند و در برابر نسبی کردن ایستادگی می‌کنند، آن هم به خاطر عینیت ستبر مادی رنج‌آورشان: موضع‌هایی که در آنها مورد تبعیض قرار می‌گیریم، از ما بهره‌کشی می‌شود، و آنجایی که ما موضوع خشونتیم. همین موضع‌ها، محل‌های اصلی بحث درباره انقلاب و موضوع‌های محوری آن را می‌سازند. جمع‌بند تجربه همه انقلاب‌ها ما را به این موضع‌ها و موضوع‌ها می‌رسانند.

این موضع‌ها و موضوع‌ها همواره وجود داشته‌اند، اما انقلاب مفهومی جدید است. رنج و ستمدیدگی به تنهایی انقلاب برنمی‌انگیزد. بحرانی که به انقلاب راه می‌برد از شکافی میان واقعیت و انتظار حاصل می‌شود. این شکاف، زمانیتی دارد که ویژه عصر جدید است: عصر انتظارهای زمینی، انتظار در راستای خط پیشرفت.

انقلاب با تلاش انقلابی فرق دارد. دست به تلاش انقلابی می‌زنیم، اما این به معنا نیست که داریم انقلاب می‌کنیم.

انقلاب نمی‌توان کرد، چون انقلاب رخ می‌دهد. اما انقلاب هم رخداد است، هم از مقوله کنش و انجام است. انقلاب رخ می‌دهد و نیرویی هست که انقلاب می‌کند. تا پیش از آن، تلاش آن نیرو مبارزه انقلابی بوده است، نه خود انقلاب. مبارزه انقلابی تا حدی می‌تواند موضوع انتخاب عقلانی به صورت محاسبه سود و زیان باشد، اما در مورد انقلاب چنین بحثی مطرح نتواند بود، چون در درجه نخست رخداد است، رخدادی که یکباره در میانه آن قرار می‌گیریم، چیزی که بدان درگیر بودن و متأثر بودن (Ergriffenheit) گفتیم. به این قرار گرفتن در معرض رخداد، حالی تعلق دارد که گریزی از آن نیست حتا اگر انقلاب بدحالمان کند.

من در آغاز انقلاب ۲۱ سال داشتم. از نوجوانی، از گروه‌های انقلابی طرفداری می‌کردم و درباره انقلاب می‌خواندم. از بحران انقلابی عمیقاً خوشحال بودم. همچنان از پایان سلطنت خوشحالم و تا جایی که بتوان در امور سیاسی و اجتماعی با اطمینان سخن گفت، مطمئن هستم که سلطنت در ایران آینده‌ای ندارد. دورهٴ شهریار سنتی، چه به صورت سلطان چه امام، به پایان رسیده است. ضمن اینکه علمدار سلطنت، آن توانایی شخصی و پشتوانه پذیرش و تسلیم عمومی را ندارد تا همچون شهریار ماکیاولی مقاومت‌ها را در هم بشکند و اراده‌ها را با اراده اقتدارجوی پولادین خویش یکی کند. جامعه ایران یک شهریار مدرن (اصطلاح گرامشی) می‌خواهد. این شهریار کسی نیست جز خود جامعه، خودی که شهریار خویش می‌شود با فتح سنگر به سنگر وجود خویش. شهریار، نه یک فرد، نه یک حزب، بلکه یک روند است، یک نبرد است. طبعا این نبرد به تشکل نیاز دارد، از جمله به حزب سیاسی. در کانون این نبرد باید توانمند ساختن جامعه بنشیند: برای خودآگاهی، خودآیینی، دفاع از خود در برابر انواع و اقسام کیش ولایت.

پیش از انقلاب، من هم مثل بسیار کسان دیگر فکر می‌کردم که باید دولت را براندازیم تا مردم زحمتکش و محروم نیرو گیرند. اکنون معادله در ذهن من برعکس است: جامعه نیرو گیرد، تا بتوانیم به راستی نظام را براندازیم و طرحی نو در افکنیم. این به هیچ رو به معنای بی‌اعتنایی به دولت و نقش نبرد علیه آن برای توانمندسازی جامعه نیست. بریدن از فکر "از دولت، به جامعه" و نشاندن "از جامعه به جامعه" به جای آن است.

من به این فکر از برخورد انتقادی با تجربه انقلاب رسیدم. این برخورد انتقادی حاصل تفسیر هرمنوتیکی‌ای است که خطوط آن را در بالا شرح دادم: بازگشتی کنترل شده، بازگشتی خوددارانه:

 • در سطح تئوریک: در این سطح دریافتم که انقلاب در فکر سیاسی نقشی محوری و سازنده یافته و انقلاب به براندازی دولت محدود شده است. بر این قرار سیاست تبدیل شده است به مهندسی براندازی. از نقد این دولت‌محوری به دیدگاه جامعه‌محور رسیدم. دریافتم که سوسیالیسم در اصل جامعه‌گرایی بوده اما در قرن وحشتناک بیستم جانمایه خود را از دست داده است.
 • در سطح ریشه‌یابی اجتماعی: اندیشه بر علت انقلاب. در این سطح من به این نتیجه رسیدم که باید ریشه انقلاب را در گسستگی (disintegration) فراگیر ببینیم: میان دولت و جامعه، در فرهنگ، میان حاشیه و مرکز.
 • در سطح داوری: تفکیک میان علت انقلاب و حکمت انقلاب. انقلاب پیروز می‌بایست به مسئله گسستگی پاسخ دهد، با آزادی و عدالت، گسترش رواداری و ایجاد امکان گفت‌وگو و تفاهم. اما نه تنها چنین نشد، بلکه با وجود ایجاد امکان‌های موضعی برای پیوستگی، گسستگی را تشدید کرد. در این معنا، دست کم از دیدگاه اکنون حکیمانه نبود. داوری از این زاویه باعث شد که مفهوم قرن بیستمی انقلاب، در ذهن من تقدس خود را از دست بدهد.
 • و همبسته با همه اینها تعیین جایگاه و موقعیت خود، یعنی انتخاب تاریخی است. انتخاب برای من همچنان بودن و پا فشردن در جریانی است که پیوستگی (integraion) آزادانه و عادلانه اجتماعی را می‌خواهد. با اندیشه بر تجربه انقلاب در ایران و انقلاب‌های دیگر پی برده‌ام که انتگراسیون اجتماعی به انتگراسیون سیستمی تقلیل‌‌پذیر نیست. یعنی تنها با عوض کردن نظام سیاسی و برنامه‌ریزی سیستمی نمی‌توان جامعه را همبسته کرد. دولت و سیاست معطوف به دولت نمی‌تواند به همه موضوعات مواضع بهره‌کشی، تبعیض، خشونت و نیز محیط زیست پاسخ دهد. سیاستی جامعه‌گرا باید مبنای سیاست معطوف به دولت باشد. آماج، «آزادی اجتماعی» است، همان گونه که اکسل هونت، فیلسوف معاصر آلمانی، می‌گوید.

با این توضیح‌ها شاید روشن کرده باشم منظورم چیست وقتی می‌گویم انقلاب گذشته برای من افق آینده را گشوده است.

زمان را به سه بخش گذشته و اکنون و آینده تقسیم می‌کنیم. از این سه بخش، تعیین‌کننده آینده است. این که می‌خواهیم به کجا برویم، تعیین می‌کند که از کجا می‌آییم. انسان طرح می‌افکند و از منظر آن طرح به گذشته خود می‌نگرد. بیهوده نیست که هر بار خاطراتمان را تعریف می‌کنیم، تغییراتی در آنها می‌دهیم، گاه کوچک با تغییر قیدها و صفت‌ها، و گاه بزرگ با عوض کردن اجزای اصلی موضوع.

با علم به این موضوع و با بازگشتی خوددارانه به گذشته، به پرسش آغازین برمی‌گردم: اگر در دوره انقلاب آگاهی و تجربه امروزین را داشتم، چه می‌کردم؟

همچنان علیه نظامی که با تبعیض و ستم و خشونت عجین بود، مبارزه می‌کردم. اما مبارزه را در قالب مهندسی براندازی پیش نمی‌بردم و جای خود را در آن موتور کوچکی پیدا نمی‌کردم که قرار بود موتور بزرگ جامعه را به حرکت درآورد. اصلاً از گفتمان موتور فاصله می‌گرفتم و راه‌هایی برای توانمند ساختن جامعه پیدا می‌کردم. افروختن شمعی را بر برق انفجار ترجیح می‌دادم. کاری را که ممکن بود پیش ببرم، همچنان زیر مقوله مبارزه انقلابی قرار می‌دهم، مبارزه با هدف دگرگونی اساسی، دگرگونی‌ای که تمرکز محض آن بر دولت ممکن است به دلیل ویژگی‌های این تمرکز، آنی نباشد که با صفت اساسی توصیف می‌شود. هر تغییری در سیستم به آزادی اجتماعی راه نمی‌برد.

کسانی که همچنان بر دیدگاه دولت‌محور ایستادگی می‌کنند، از این نکته غافلند که در وضعیت کنونی محور ستیزها در ایران را بهره‌مندی و مالکیت می‌سازد، آن هم بسیار بارزتر از دوران انقلاب. این محور نه از میان دولت و مردم، بلکه از درون نظام امتیازوری‌ای عبور می‌کند که در آن دولت، تنها یک عامل است. در جامعه هم همدستی با دولت وجود دارد، هم تقابل. یک منطقه خاکستری وجود دارد که نقش مهمی در سیر رویدادها ایفا می‌کند. افزون بر این، موضوع تکه‌پارگی (fragmentation) به عنوان نتیجه خطرخیز ازهم‌گسیختگی (disintegration) بسیار مهم است. این دردی است که تنها با نسخه انتگراسیون سیستمی معطوف به دولت درمان نمی‌شود. سیاست لازم است به جامعه‌شناسی و اقتصاد سیاسی و فرهنگ‌شناسی رجوع کند، و روا نیست که جامعه‌شناسی و اقتصاد سیاسی و فرهنگ‌شناسی به مسئله قدرت دولتی فروکاسته شوند.

اما برگردیم به موضوع اصلی: انقلاب رخ داد. شرکت در آن لازم بود. اصلا ناممکن بود دوری گزیدن از آن. بودن در کوران انقلاب، به شرحی که گذشت، حالی دارد که از آن گریزی نیست. تا تابستان ۱۳۵۷ انقلاب هنوز انقلاب ما بود، البته نه این که ما پیشبرنده آن باشیم. دو جریان مجزا به لحاظ هدف‌ها، شخصیت‌ها، گفتمان و نمادها درگیر انقلاب بودند. یکی ریشه در تجدد داشت و دیگری در سنت. اختلاف‌ها فرهنگی محض نبودند. دو درک مختلف از برابری و آزادی و استقلال آنها را از هم جدا می‌کرد. سنت یک نظام امتیازوری را پیش گذاشت که در عصر جدید و در محیط سرمایه‌داری جهشی کرده بود که سرانجام به نظام ولایی ره برد: یک نظام تبعیضی که با وجود گفتاری با مفاهیم پیشاسرمایه‌داری، ماهیتی سرمایه‌دارانه دارد. دین، مقوله اقتصاد سیاسی است، هر چند که فقط این نیست، اما با بررسی انتقادی می‌توان و باید نشان داد که چرا به سرمایه‌ای نمادین تبدیل شد، به یک ارز‌، ارز قابل تبدیل به مقام، قدرت و پول؛ ارزی که برای حفظ ارزش و جایگاه آن یک نظام شکنجه و یک دستگاه عریض و طویل ایدئولوژیک ایجاد شده است.

انقلاب رخ داد. در مقطعی می‌بایست پی می‌بردیم که "انقلاب می‌شود" وارد مرحله "انقلاب می‌کنند" شده است، و ما در این انقلابی که می‌کنند و از آن سهمی نخواهیم برد، چیزی جز وسیله نیستیم. در این جا می‌بایست آینده‌نگر می‌شدیم و تمام انرژی خود را صرف سنگر گرفتن در جامعه برای دفاع از خود و توانمند ساختن جامعه می‌کردیم با هدف اینکه قدرت تازه نتواند جریان نیرومند گرایش به عدالت‌خواهی و خودگردانی را مهار کند. همین مشی را می‌بایست از سال ۱۳۵۸ به بعد با دقت و جدیت بیشتری پی می‌گرفتیم. اما متأسفانه فکر سیاسی دولت‌محور بود. هم آنانی که از دولت جدید به تصور اینکه به آرمان‌های انقلابی پایبند است پشتیبانی کردند، هم آنانی که با آن درگیر شدند اساساً به دولت نظر داشتند. اگر نگاهمان به جامعه بود، می‌بایست درمی‌یافتیم چه باعث شد که از دل همین مردمی که دوستشان داریم، چنین هیولایی سربرآورد. می‌بایست جامعه‌گرا می‌بودیم اما نه خلق‌گرا در آن شکلی که امید به دولت خلقی می‌بستیم یا صرفاً با ضد خلقی خواندن دولت، تصور می‌کردیم برانداختنش ممکن است. اگر جامعه‌گرا بودیم، به ویژه اگر مجاهدین، آنچنان معطوف به دولت نبودند، سرکوب نظام‌یافته نمی‌توانست رمقمان را بگیرد. کمتر تلفات می‌دادیم. در جامعه پا سفت می‌کردیم و در بحران‌هایی که پیش می‌آمدند و مثلا در ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ پیش آمدند، می‌توانستیم نقشی بهتر و تأثیرگذارتر ایفا کنیم.

اما شاید یک چیز نمی‌گذاشت که فکر کنیم و موقعیت خود را دریابیم. همان چیزی که از آن به نام "حال" (Stimmung) یاد کردیم. اگر آموزگاری می‌آمد و می‌گفت بازی را باخته‌اید، اکنون وقت حمله نیست، باید به میان جامعه عقب نشینید و سنگرهایی را فتح کنید برای نبردهای آینده، او را بی‌حال و بریده می‌خواندیم و به حرفش گوش نمی‌کردیم. پس مواظب "حال" خود باشیم. نگذاریم غوغا مانع فکر انتقادی شود. این یادداشت را با حکایتی که یادم نیست آن را کجا خوانده‌ام و ممکن است در اینجا با اصل آن انطباق کامل نداشته باشد،‌ پایان می‌برم:

حاکمی عادل به دهقانان سرزمینش یک ارّهٴ برقی هدیه داد. دهقانان با آن ساقه‌ای نازک بریدند، و دیدند چه خوب می‌بُرَد. سپس درختی تنومند را بریدند، و دیدند عجب کارآست. پس آن را به صخره‌ای زدند، اره شکست. با ناراحتی به نزد حاکم بازگشتند و ماجرا باز گفتند. حاکم گفت: من که یک مربی هم با شما همراه کرده بودم. دهقانان گفتند: صدای اره آنچنان بلند بود که صدای راهنما را نشنیدیم.

در مورد خودم نمی‌توانم ادعا کنم، چون صدای ارّه برخیزد، همچون آن دهقانانی نخواهم بود که صدای راهنما را نمی‌شنیدند.

از همین نویسنده

بیشتر بخوانید:

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

 • کاوه

  دفاع بی حد و مرز شما از جنبش کنونی ، اثبات می کند که صدای اره گوش شما را برای شنیدن تمام حقیقت و چشم شما را برای دیدن همه واقعیت ، بشدت تضعیف کرده است ، مثلا آیا می توان عمانه پرانی را به سترگی بر انداختن تاج دانست ؟ جنبش حاضر را پیروزمند می دانید و ادامه خلع سلطنت ، انقلابی را که شما بارها شکست خورده اعلام کرده اید ، چگونه سنگ بنای دیالکتیکی ، جنبش حاضره که یکسره آنرا پیروز مند می پندارید ، میدانید ؟ صدای اره منطق شما را از کار انداخته است . کمی عجله می کنید . این انقلاب نیست ، اما می تواند انقلاب بشود .

 • لطیف

  آنچه را که با شما به اشتراک می گذارم،پاسخی است به پرسش بازگشت به دوران انقلاب - چه می‌کنم - چه می‌گویم. ١-بازگشت به دوران انقلاب؟ انقلاب پدیده و کالایی نیست که مربوط به گذشته باشد،انقلاب مثل گذشته استمراری، در حال و آینده حضور دائمی دارد،انقلاب مثل آب روان و مثل هوا جاری و مثل عدالت، دشمن بی عدالتی است،گیرم که چند صباحی امواج فرستنده اش را گیرنده ای نگیرد و حضورش را در هیاهوی بیهوده گی نادیده انگارند،با اینحال غارتگران و غارت شده های ایران و جهان،راه گریزی ا‌ز مواجهه با انقلاب نخواهند داشت و دیر یا زود پیش رو خواهند داشت آنچه را که سالک انقلاب پشت سر دارد. ٢-چه می‌کنم؟ برای بقای فرد و جمع،برای داشتن جامعه ای با قواعد و ضوابط و روابط انسانی،برای داشتن استقلال اقتصادی و اجتماعی و سیاسی،برای پایان بخشیدن به ناسزای دُرشتِ خودی و غیرخودی و نخودی و بیخودی و حاکمیت دولت پنهان و اطاعت دولت مستقر،برای رهایی از دوگانه مصنوعی بد و بدتر و اونجا نجنگیم باید اینجا بجنگیم،برای سرنگونی بنیاد دروغ و ریا و ظلم و ستم و بیعدالتی،برای رسیدگی به ٤ دهه قتل و غارت و تجاوز پیدای و پنهان،برای برقراری عدالت و آزادی و آبادی،برای حق انتخاب بین صحیح و صحیح تر و خوب و خوبتر و خوش و خوشتر،قید بقای نام و نان و جانِ خویش را زده و می زنم و خواهم زد. ٣-چه می‌گویم؟ بعد ٨ سال جنگ- ٨ سال سازندگی- ٨ سال اصلاحات- ٨ سال هاله نور- ٦سال تدبیر و امید و ٣ دهه بحث و نقد و نظر و روشنگری و فعالیت مدنی و افشاگری،بایسته و شایسته است که ترم بحث نظری و عریضه نویسی را پاس کنیم و از ضرب و تفریق پرهیز کنیم و عملا تَن به جمع و تقسیم بدهیم و با تحلیلی دقیق که با کلیات و جزئیات وقایع تاریخ معاصر همخوان باشد،پاسخی صریح به شکست تمام عیار ٤٠ ساله بدهیم و با پذیرش تِز رد تئوری بقا، بادیگارد بقای خود شویم و پشت خاکریز فردیت،به نفع جمعیت سنگر بگیریم و از نام و نان و جان خود بگذریم و به نام و نان و جانی برسیم که چون دُرگران به هر کس ندهند. با سپاس از محمد رضا نیکفر.

 • آرمان

  ایراندوست عزیز برداشت من از متنی که نیکفر نوشته است شکلی از تسویه حساب با گذشته است تا از این طریق چراغی برای آینده بسازیم. من نیز با شما موافقم که باید جهت ایجاد تشکلهای صنفی و تلاش برای آگاهی های مدنی گام برداشت، باید به مردم گفت که آزادی بیان، آزادی رسانه ها و آزادی تشکل ( سیاسی و صنفی) حق مسلم آنهاست، باید به مردم گفت که حکومت از آن مردم است نه یگ گروه خاص. باید در جهت حاکمیت مردم گام برداشت و این کار بسی دشوار است. در مورد حاکمیت سرمایه بر چهان غرب من نیز با شما موافقم ولی مخالفت من با این سرمایه داری برای تغییر آن کافی نیست. پیروز و سربلند باشی دوست ناشناخته ام.

 • ایراندوست

  جناب آرمان، مخالف نظرات شما نیستم و با نوشتارهای آقای نیکفر هم آشنایی دارم. سطح دانش من در مقایسه با آقای نیکفر بسیار پایین تر است ولی این افسردگی روشنفکری و تحلیل های رفرمیستی و ضد انقلابی حالم را بهم میزند. قبول دارم که باید در فردیت خود انقلابی بود و در جامعه اصلاح گرا و متحول.... ولی به رادیکالیسم و سندیکالیسم برای زایش طرحی نو در جامعه بشری اعتقاد دارم و از الیگارشی حاکم بر سیستم غرب خودمحور،دزد و تحریف گر و عاقدان پیدا و ناپیدای آن، بیزار !

 • آرمان

  ایراندوست گرامی، بدون شک شما ایران را دوست دارید و من هم ایران را دوست دارم و بسیار هستن کسان دیگری که ایران را دوست دارند. من ایران را نه به عنوان یک منطقه جغرافیای جهان که به عنوان مردمی که در این منطقه زندگی میکنند دوست دارم. مردمی که خواهان سعادت انان و آرزوی زندگی شایسته انسان برای آنها هستم ولی آیا ارزوی من اروزی همان مردمان نیز هست؟ من از به کار بردن واژه سرنگونی ابائی ندارم ولی درک من از سرنگونی در طول زمان تغییر کرده است، من دیگر رویای دوران جوانی را که با یک قبضه کلاشینکف و کلاه چگوارا بر سر به پیروزی و نجات مردم می انجامید در سر ندارم، من بر این باورم سرنگونی باید در ذهن مردم شکل بگیرد. من دیگر علاقه ای ندارم که مردن را به خیابان بکشم تا در برابر ظلم سینه سپر کنند تا در دریائی از خون شنا کنیم تا به ساحل ازادی برسیم، من دیگر با تفنگ خدا حافظی کرده ام و کتاب به دست گرفته ام تا با آگاهی به جنگ جهالت بروم. من نیز خواهان سرنگونی این رژیم قرون وسطائی هستم ولی نه با تفنگ، اسلحه من آگاهی است. سرنگون کردن هدفت نیست بلکه مرحله است از مبارزه برای ازادی باید بدانیم چه جانشینی برای این رزیم پس از سرنگونی داریم. من در زمان انقلاب در اغاز جوانی بودم و شور انقلابی داشتم ولی شعور انقلابی نداشتم، ما باید شعور انقلابی را جایگزین شور انقلابی کنیم. شما میگوئید اگر از سرنگونی صحبت نکنیم خرده بورزوا شده ایم ترسو شده ایم و خارج نشین شده ایم. دوست عزیز برای سرنگونی باید اول اسباب لازم را آماده کرد از جمله اینکه چه بدیلی برای این رژیم میخواهیم و باید برای رسیدن به این هدف به گفتگو بنشینیم. باید شمعی روشن کرد تا نور بر ظلمت بتابانیم. تنها با آگاهی مردم می توان به جنگ این جهالت حاکم رفت. آنچه که در مقاله نیکفر قابل اهمیت است همیت اعتراف به اشتباه گذشته است، برای تحول اجتماعی نیاز به شعور انقلابی داریم.

 • ایراندوست

  اگر آقای نیکفر را نشناسیم ،اینگونه بنظر می‌رسد که یک اصلاح طلب صاحب منصب جمهوری اسلامی در تهران یا امثال گنجی ها در خارج از کشور با دکترین "خودش خشک میشه میفته" این مقاله را نوشته اند. باید سر و دم عقرب را زد ،نه اینکه نوازشش کرد و به آن فرصتی داد تا در وقت مناسب ،نیشش را به آدم بزند چونکه نیش عقرب نه از ره کین است... اقتضای طبیعتش این است. شاید اقامت طولانی در غرب ،ما را کمی naiv میکند ، تاثیرات تراوشات فکری روشنفکران شکم سیر ،بندناف بسته محافل آنچنانی الیگارشی غرب، ما جهان سومی ها دماغ آویزان ایدولوژی زده مذهبی اندیش دیروز و ultra demokrat امروز را از اصل ماجرا دور و دورتر ....و بجای مطالبه حقوق اقتصادی و اجتماعی اقشار محروم جامعه ، ما را سخنگوی روانکاوی طبقه متوسط شهری میکند . دفاع از جنبش مدنی و مبارزه با بی عدالتی اجتماعی بجای خود و با فعالان خود ولی سرنگونی یک رژیم مستبد،پرفساد و جنایتکار هم بجای خود و با مبارزین خود ! نباید بنام تحلیل و روشنگری مغلطه کرد و زمان تغییر را طولانی !

 • آرمان

  نمیدانم این متن را مقاله بنامم یا انتقاد از خود، ولی بسیار دلنشین است که نیکفر با صدای بلند میگوید که ما انسان هستیم و انسان جایز الخطا است و بهترین کار این است که آنگاه که بر اشتباه خود واقف شد صادقانه آن را بیان کند. در سنت تشکیلاتی چپ همیشه یکی از اخرین بند های دستور جلسه انتقاد و انتقاد از خود بود، این نوشته نیکفر انتقاد از گذشته و انتقاد از خود را هم زمان در خود دارد. به زبان ساده تر چپ ایران چریک زده بود و رابطه ای عمیق با مردم بر قرار نکرده بود. به زبان فنی سکتاریست بود و از این نظر باید خوشحال باشد که به قدرت نرسید اگر نه چیزی میشد مثل کره شمالی. نیکفر به درستی میگوید که باید جامعه محور شد، باید بر رشد آکاهی مردم به عنوان شهر وند تلاش کرد باید دست به روشنگری زد باید از آگاهی مشعلی ساخت تا بر ظلمت مذهبی حاکم آنچنان نوری بتاباند تا چشم ظلمت را کور کند. در پاسخ " سالهای ابری" یاید گفت حکومت متعلق به مردم است و آن برداشت سخیف از دیکتاتوری پرولتاریا تنها بازتاب اراده معطوف به قدرت است که مردم را سفیه میداند و میخواهد بر آنان ولایت کند.

 • سیامک

  عقب ماندگی و تعصب و غیرت دینی همه جا وجود دارد. این جناب ««سالهای ابری»» که کامنت نوشته خیلی زیر تأثیر سالهای طولانی ابر سیاه مذهبی است. مثل یک مذهبی دارد نویسنده را متهم میکند که از صراط مستقیم منحرف شده. اگر سوالی برایت وجود ندارد دیگر مجبور نیستی بنویسی. شما خودتان یک پا آییت الله هستید. فقط زیر مقاله بنویس ، کافر است.

 • سالهای ابری

  نویسنده این متن سراسر درگیر محافظه کاری ست . در جایی در متن می گوید شهریار نه یک فرد است، نه یک حزب بلکه یک روند است طبعا این روند نیاز به تشکل دارد از جمله به یک حزب سیاسی. سوالی که مطرح می شود اینجا این است که چگونه بدون یک حزب و بدون سازمان دهی می شود انقلاب کرد؟ و فقدان سازماندهی و حزب چگونه یک انقلاب را به سمت ضد انقلاب پیش نمی برد؟ آقا ی نیکفر که خود را مارکیسیت می داند چرا مایه ی شرمساریش می شود که بگوید از دولت و انقلاب لنین ( اگر آنرا خوانده است) حتی یک کلمه نفهمیده است. جایی که از برقراری دولت صحبت می کند. کدام دولت قرار است بعد از انقلاب سر کار بیاید؟ باز هم یک دولتِ بورژوا؟ آیا برای ثبتِ یک دولت دولتِ بورژوا باید بر عیله یک دولتِ بورژوا تازید؟ آقای نیکفر اگر انقلاب قرار نیست که به دیکتاتوریِ پرولتاریا بیانجامد پس اصلا چرا باید انقلاب کرد؟ چرا می ترسید از دفاع از انقلابی که منجر به دیکتاتوریِ پرولتاریا شود؟ چرا نباید طبقه ی کارگر که اکثریت را تشکیل می دهند قدرت را دست بگیرند؟ چرا اینقدر فرصت طلبانه به تمامِ موضوعات سیاسی و اجتماعی می پردازید. گرچه می دانم این کامنت هم مثل دهها کامنت دیگر در سایت زمانه منتشر نمی شود. اما روسیاهی بماند برای ِ شما قماش ِ چپی که از راست و چپ بر علیه انقلاب می زنید و بعد می آیید فیلسوف مآبانه می گویید چرا حالا به غلط کردن افتادید از انقلاب کردن.