سرنوشت حداقل دستمزد سال ۹۸ هنوز مبهم است

نایب رئیس «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران» احتمال داده که مذاکرات مزد شورای عالی کار به سال آینده موکول شود. یک عضو شورای عالی کار گفته است مذاکرات تابع سقف زمانی نیست.