روحانی از «زیاده‌خواهی» اروپا انتقاد کرد

اروپا که برای حفظ برجام کانال مالی ویژه با ایران راه‌اندازی کرده به برنامه موشکی ایران انتقاد دارد اما حسن روحانی می‌گوید اروپا «توقعات جدید» نداشته باشد. روحانی کنفرانس ورشو را هم ناموفق خواند.