گروه ویژه اقدام مالی از ایران چه می‌خواهد؟

پذیرش کنوانسیون پالرمو در زمینه منع قاچاق سلاح و مهمات. نظر نشست FATF درباره پیشرفت ایران در مبارزه با پولشویی برای مبادلات بانکی تعیین‌کننده است.