تشکل‌های مستقل کارگری خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۷ میلیون تومان شدند

این تشکل‌ها شورای عالی کار را فاقد صلاحیت تعیین مزد کارگران دانستند که با افزایش ۲۰ درصدی مزدهای اسمی «زندگی کارگران و زحمتکشان را به کام مرگ و تباهی» می‌کشاند.