گروه ویژه اقدام مالی به ایران ۴ ماه دیگر فرصت داد

گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد انتظار دارد ایران لوایح پالرمو و CFT را اجرا کند. مهلت ایران تا ماه ژوئن/ تیر تمدید شد. مجمع تشخیص مصلحت هنوز به تصمیم نرسیده است.