سازمان ملل: افغانستان در سال ۲۰۱۸ شاهد بالاترین آمار تلفات غیرنظامیان بود

جنگ میان گروه‌های متخاصم در افغانستان، با وجود آغازِ گفتگوهای صلح، هر چه بیشتر شدت گرفته و در سال گذشته بیشترین تلفات غیرنظامی را به همراه داشته است.