روحانی: نمی‌شود کشور را به دست ۱۰ تا ۲۰ نفر داد

رئیس جمهوری اسلامی در جمع مدیران بانک مرکزی تصویر روشن‌تر اما همچنان سربسته‌ای از دلایل استعفای ظریف اراده داد. چالش اصلی: FAFT