گزارش جاوید رحمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران

پیشنهاد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران: لغو مجارات اعدام، امکانات درمانی برای زندانیان، دسترسی به وکیل و خاتمه دادن به شکنجه بازداشتی‌ها.