هزاران الجزایری خواهان کناره‌گیری رییس‌جمهوری این کشور شدند

اعتراضات اخیر بزرگترین اعتراض ضد دولتی این کشور پس از بهار عربی ۸ سال قبل است. معترضان می‌گویند عبدالعزیز بوتفلیقه باید بعد از ۲۰ سال کنار برود.