معلمان برای چه به اعتصاب فراخوانده‌اند؟

امیرسام گودرزی – «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» به اعتصاب فراخوانده است. گزارشی در این باره برپایه گفت‌وگو با چند تن اعضای تشکل‌های صنفی استان تهران.