طرح ادغام بانک‌ها: نظامیان سهامدار باقی می‌مانند

حداقل دو بانک قوامین و حکمت ایرانیان زیان انباشته دارند. مجموع دارایی و بدهی این بانک‌ها به بانک سپه منتقل و یک «غول بانکی» متولد می‌شود.