اعتراضات به بوتفلیقه در الجزایر ادامه دارد

بوتفلیقه که از بیست سال قبل قدرت را در اختیار دارد شامگاه شنبه مدیر کارزار تبلیغاتی خود را برکنار کند. نماینده او قرار است امشب به شورای قانون اساسی مراجعه کند.