کارزار فعالان حقوق زنان ۱۲۸ کشور برای پایان دادن به خشونت علیه زنان

بیش از ۴ هزار شخص و موسسه از کارزار سازمان غیرانتفاعی «پیمانی برای همه زنان» حمایت کرده‌اند. در میان امضاکنندگان نام شیرین عبادی هم به چشم می‌خورد.