ما زنان ایرانی خواهان حجاب اختیاری هستیم!

ما زنان و مردان ایرانی امضاکننده این دادخواست از شارعان و سیاستگذاران حکومت ایران می‌خواهند بدیهی‌ترین حق زنان را به آنان پس بدهند: حق آزادی پوشش.