اختلاس پتروشیمی: بحث بر سر اخلال در نظام اقتصادی است

جلسه دوم دادگاه متهمان پتروشیمی برگزار شد. اسدالله مسعودی قاضی پرونده گفته رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور، ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.