در الجزایر بیش از ۱۰۰۰ نفر از قضات به جنبش علیه عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهوری اقتدارگرای این کشور پیوستند. آن‌ها در بیانیه مشترکی اعلام کردند که اگر بوتفلیقه ۸۲ ساله باز هم کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شود بر انتخابات نظارت نخواهند کرد. از هفته‌ها پیش اعتراضات در الجزایر علیه کاندیدا شدن مجدد عبدالعزیز بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری، آغاز شده است. بوتفلیقه پس از دو هفته بستری شدن در بیمارستانی در سوئیس، روز گذشته، یکشنبه ۱۹ اسفند / ۱۰ مارس به کشور بازگشت. او نزدیک به ۲۰ سال است که بر الجزایر حکومت می‌کند. بوتفلیقه شش سال پیش دچار حمله قلبی شد و از آن زمان در مجامع عمومی ظاهر نشد. آخرین سخنرانی عمومی او یک سال پیش از سکته قلبی ایراد شد. بوتفلیقه آن زمان گفته بود که «نسل من،‌ نسل مبارزان با استعمار، کارشان تمام شده و دیگر زنگار بسته‌اند». اما با وجود این اظهارنظر، رئیس‌جمهوری بیمار از قدرت کنار نکشید و حتی می‌خواهد برای پنجمین بار زمام حکومت را در دست بگیرد. تلویزیون دولتی الجزایر گفته است که تا کنون ۱۹۵ نفر در جریان اعتراضات دستگیر شده‌اند.