برای نخستین بار در ۱۰ سال گذشته ترکیه دچار رکود اقتصادی شد

ارقام جدیدی از اقتصاد ترکیه منتشر شده که بدترین عملکرد اقتصادی این کشور از سال ۲۰۰۹ به این سو را نشان می‌دهد. این آمار فقط یک هفته پیش از انتخابات محلی منتشر می‌شود.