عراق بخشی از طلب ایران را به حساب بانک مرکزی واریز کرد

چهار میلیارد دلار از ۱۲میلیارد دلار صادرات ایران به عراق مربوط به صادرات برق و گاز است. بخشی از این طلب وصول شد.