خبرگان رهبری: پیوستن ایران به پالرمو «خطای استراتژیک» است

فقیهان با انتشار بیانیه‌ای پیام خامنه‌ای را به اعضای مردد مجمع رساندند. استیضاح وزیر اقتصاد پیام دیگری به روحانی بود که خود را فرمانده جنگ اقتصادی معرفی کرده.