گزارش وزارت خارجه آمریکا از وضعیت حقوق بشر جهان: تفاوت برخورد با ایران و عربستان

وزیر خارجه آمریکا درباره نقض حقوق بشر در عربستان سعودی سکوت کرد. این موضوع در آمریکا سبب انتقاد شد.